നുരയെ അഗ്നിശമന ട്രക്ക്

  • Foam Fire Fighting Truck

    നുരയെ അഗ്നിശമന ട്രക്ക്

    ഡോങ്‌ഫെംഗ് 5-6 ടൺ നുരയെ ഫയർ ട്രക്ക് ഡോംഗ്ഫെംഗ് ഇക്യു 1168 ജിഎൽജെ 5 ചേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. മുഴുവൻ വാഹനവും ഒരു അഗ്നിശമന സേനയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ടുമെന്റും ബോഡിയും ചേർന്നതാണ്. 3 + 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒറ്റ വരി മുതൽ ഇരട്ട വരി വരെയാണ് പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്.