ക്രാളർ ബൂം ലിഫ്റ്റ്

  • ക്രാളർ ബൂം ലിഫ്റ്റ്

    ക്രാളർ ബൂം ലിഫ്റ്റ്

    ക്രാളർ ബൂം ലിഫ്റ്റ് പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബൂം ലിഫ്റ്റ് തരം ഏരിയൽ വർക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്.ക്രാളർ ബൂംസ് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഡിസൈൻ ആശയം തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചലന പരിധിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക