സ്വയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മിനി കത്രിക ലിഫ്റ്റ്

  • Self Propelled Mini Scissor Lift

    സ്വയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മിനി കത്രിക ലിഫ്റ്റ്

    മിനി സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽ‌ഡ് കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ഇറുകിയ ജോലി സ്ഥലത്തിനായി ഒരു ചെറിയ ടേണിംഗ് ദൂരവുമായി ഒതുങ്ങുന്നു. ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, അതായത് ഭാരം സെൻ‌സിറ്റീവ് നിലകളിൽ‌ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയും. പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെ പിടിക്കാൻ‌ പര്യാപ്തമാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ട് വീടിനകത്തും ഉപയോഗിക്കാം പുറത്തും.