കുഴി കത്രിക ലിഫ്റ്റ് പട്ടിക

  • Pit Scissor Lift Table

    കുഴി കത്രിക ലിഫ്റ്റ് പട്ടിക

    കുഴിയിലേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ട്രക്കിൽ സാധനങ്ങൾ ലോഡുചെയ്യാനാണ് പിറ്റ് ലോഡ് കത്രിക ലിഫ്റ്റ് പട്ടിക പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത്, പട്ടികയും നിലവും ഒരേ നിലയിലാണ്. സാധനങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം, പ്ലാറ്റ്ഫോം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക, തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ട്രക്കിലേക്ക് നീക്കാൻ കഴിയും.