നാല് പോസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ലിഫ്റ്റ്

  • Four Post Parking Lift

    നാല് പോസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ലിഫ്റ്റ്

    ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള കാർ ലിഫ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് പാർക്കിംഗ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ സംവിധാനമുള്ള വാലറ്റ് പാർക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടേതാണ് ഇത്. ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർക്കിംഗ് ലിഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് കാറിനും ഹെവി കാറിനും അനുയോജ്യമാണ്.