ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കത്രിക ലിഫ്റ്റ് പട്ടിക

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കത്രിക ലിഫ്റ്റ് പട്ടിക

    ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ഫിക്സഡ് കത്രിക പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രധാനമായും വലിയ തോതിലുള്ള ഖനി വർക്ക് സൈറ്റുകൾ, വലിയ തോതിലുള്ള നിർമ്മാണ വർക്ക് സൈറ്റുകൾ, വലിയ തോതിലുള്ള കാർഗോ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം വലുപ്പം, ശേഷി, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം എന്നിവ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.