ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വാഹനം

  • ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വാഹനം

    ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വാഹനം

    ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വാഹനത്തിന് മറ്റ് ഏരിയൽ വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നേട്ടമുണ്ട്, അതായത്, ഇതിന് ദീർഘദൂര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും വളരെ മൊബൈൽ, ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്കോ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കോ നീങ്ങുന്നു.മുനിസിപ്പൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക