ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വാഹനം

  • High Altitude Operation Vehicle

    ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വാഹനം

    ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വാഹനത്തിന് മറ്റ് ഏരിയൽ വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നേട്ടമുണ്ട്, അതായത്, ഇതിന് ദീർഘദൂര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ മൊബൈൽ ആണ്, ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്കോ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കോ മാറുന്നു. മുനിസിപ്പൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിന് മാറ്റാനാവാത്ത സ്ഥാനമുണ്ട്.