സ്റ്റേഷണറി ഡോക്ക് റാമ്പ്

  • Stationary Dock Ramp

    സ്റ്റേഷണറി ഡോക്ക് റാമ്പ്

    ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സ്റ്റേഷനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും സ്റ്റേഷണറി ഡോക്ക് റാമ്പിനെ നയിക്കുന്നു. രണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറുകൾ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ക്ലാപ്പർ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ സ്റ്റേഷൻ, വെയർഹ house സ് ലോഡിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.