ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രൈവ് കത്രിക ലിഫ്റ്റ്

  • Electrically Drive Scissor Lift

    ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രൈവ് കത്രിക ലിഫ്റ്റ്

    ഹൈഡ്രോളിക് സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് കത്രിക ലിഫ്റ്റും ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രൈവ് കത്രിക ലിഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒരാൾ ചക്രം ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ചക്രത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു.